Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Vold og trusler

Der er er nu udarbejdet et skema (pdf), som kan bruges, hvis der ikke sker en politianmeldelse af en voldelig episode. Skemaet er udarbejdet på baggrund af Justitsministeriets vejledning og i samarbejde med BUPL, FOA, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd og FTF.

DLF anbefaler fortsat som udgangspunkt, at vold politianmeldes. Vold er uacceptabelt og bør aldrig accepteres som et arbejdsvilkår. Der kan dog være situationer, hvor konkrete pædagogiske hensyn til eleven og til det fremtidige samarbejde med eleven og forældrene taler imod, at hændelsen skal politianmeldes. I de situationer skal den manglende politianmeldelse begrundes med individuelle pædagogiske hensyn, hvis der skal søges erstatning efter offererstatningsloven. Det er i de situationer, foreningen anbefaler, at AMR eller TR sørger for, at vedlagte skema udfyldes i samarbejde med ledelsen.

Hvis det afgøres, at der ikke er individuelle pædagogiske hensyn for at fravige kravet om politianmeldelse, og man derfor alligevel vil skride til politianmeldelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at episoden ifølge offererstatningsloven skal være politianmeldt inden 72 timer. Derfor er det også vigtigt, at skemaet udfyldes inden 72 timer – selvom der ikke er et formelt krav herom.

AMR eller TR sørger for, at det underskrevne skema afleveres til kredsen. Kredsen sender skemaet og arbejdsskadesanmeldelsen til sekretariatet.

Foreningen anbefaler, at man drøfter og eventuelt vedtager brugen af skemaet i MED-systemet, så der er kendskab til proceduren, hvis en voldelig episode ikke politianmeldes. Såfremt skemaet ikke behandles i MED-systemet, anbefales det, at skemaet ligger på den enkelte arbejdsplads og udfyldes sammen med arbejdsskadeanmeldelsen.